Nhập vào đây điều bạn muốn tìm kiếm!

LIÊN KẾT BẠN BÈ

Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

 

Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạoNgày 24/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại địa phương.
  2. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học của các cấp học, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết , cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
  3. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
  4. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên.
  5. Triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
  6. Ưu tiên cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện chương trình đổi mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
  7. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý không còn phù hợp, chồng chéo; tăng cường phân cấp cho cơ sở, đi đôi với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
  8. Tổ chức thực hiện: Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021-2022; thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác phòng, chống dich COVID-19.Nội dung chi tiết Chỉ thi 800/CT-BGDĐT.
    Chi tiết xem tại đây
Tags

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Vui lòng bình luận với nội dung phù hợp, lịch sự, Tất cả các bình luận được xem xét bởi quản trị viên.